Regulamin

Regulamin sklepu internetowego DecoDialogue – dalej zwanego sklepem internetowym – działającego pod adresem www.decodialogue.pl

Adres sklepu i informacje ogólne:

Sklep internetowy sprzedaje produkty znajdujące się w sklepie stacjonarnym DecoDialogue, mieszczącego się w Warszawie, przy ulicy Kopernika 8/18. Właścicielem sklepu jest DecoDialogue s.c., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 701 067 60 04, REGON 366979925.

Płatność za zamówione towary należy dokonać przelewem na konto firmy DecoDialoge o numerze: 12 1140 2004 0000 3102 7683 0726, w przypadku odbioru osobistego w sklepie, płatność kartą lub gotówką.

Adres do korespondencji elektronicznej: hello@decodialogue.pl  

Słowniczek

1.       Sprzedawca – DecoDialogue s.c. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 701 067 60 04, REGON 366979925.

2.       Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.decodialogue.pl

3.       Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

4.       Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.       Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.       Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7.       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.       Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9.       Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.    Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.    Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 1. Informacje ogólne

1.       Informacje na temat wszystkich sprzedawanych produktów i ich dostępności znajdują się na stronie internetowej sklepu.

2.       Wszystkie produkty oferowane na stronie sklepu internetowego są nowe i wolne od wad.

3.       Klient przez całą dobę może składać zamówienie korzystając z przygotowanego serwisu internetowego, wskazując produkty, którymi jest zainteresowany i wrzucając ich odpowiednią ilość do wirtualnego koszyka.

4.       Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

6.       Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)

7.       Ceny nie zawierają kosztów wysyłki produktów. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu. Zmiana ceny nie obejmuje produktów, na które wcześniej zostało złożone i potwierdzone zamówienie.

§2. Zakładanie Konta w Sklepie

1.       Zakładanie konta w sklepie nie jest obowiązkowe, ale ułatwia śledzenie zamówienia czy ponowne zakupy

2.       Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie podstawowych danych potrzebnych do wysyłki produktów.

3.       Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4.       Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5.       Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

§3. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.       zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.       wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.       zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.       jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.       jeżeli chcemy otrzymać fakturę na firmę – proszę podać nazwę firmy i jej numer NIP w polu nazwa firmy;

6.       kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

7.       wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniami § 5.

§4.Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.       Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

2.       Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Warszawa, ul. Kopernika 8/18 w godzinach otwarcia sklepu.

3.       Wysyłka paczki na wskazany przez klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki ponosi klient i wynoszą:

·         zryczałtowany koszt przesyłki za pośrednictwem UPS wynosi 24 zł. UPS gwarantuje dostarczenie towaru w ciągu 24h od momentu odebrania przesyłki ze sklepu.

4.       Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

·         Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

·         Płatność gotówką lub kartą w przypadku odbioru osobistego w sklepie,

·         Płatność online obsługiwaną przez Blue Media S.A. (Przelewy24) kartą płatnicząVisa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic lub Maestro.

§5. Wykonanie umowy sprzedaży

1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 3 Regulaminu.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.       W przypadku wyboru przez Klienta:

·         płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

·         płatności kartą, realizacja zamówienia będzie uzależniona od uzyskania pozytywnej autoryzacji przez bank Klienta,

·         płatności gotówką bądź kartą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

·         Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Towar dostępny w magazynie wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych, towar na zamówienie – w zależności od możliwości produkcyjnych dostawców. Staramy się by czas realizacji był możliwie najkrótszy i o jego długości informujemy klienta indywidualnie.

4.       Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

·         W przypadku towarów dostępnych w magazynie:
– przy wyborze przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
– przy wyborze przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta od chwili potwierdzenia zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

·         W przypadku towarów dostępnych na zamówienie – termin zależy od producentów – nie powinien przekraczać 6 tygodni.

5.       Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

6.       Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.       Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru bądź opóźnienie w dostarczeniu towaru wynikające z błędnie podanego adresu dostawy lub nieobecności w miejscu dostawy odbiorcy.

8.       Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

9.       W przypadku niedostępności części zamówionego towaru Sklep niezwłocznie poinformuje o brakujących elementach zamówienia w formie mailowej. Klient będzie miał możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu bądź zmianie zamówienia.

10.    W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy, z którego była dokonana płatność w przeciągu 48 godzin.

11.    Do każdego zamówienia dołączony jest paragonu kasy fiskalnej. Jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT, stosowną informację należy umieścić w trakcie składania zamówienia i podać pełne dane do wystawienia faktury.

12.    W chwili wysyłki zamówienia klient otrzymuje drogą mailową informację o wysyłce zamówienia. Jeżeli Klient podał numer swojego telefonu w trakcie składania zamówienia, numer ten będzie przekazany firmie kurierskiej by ułatwić kontakt i dostawę towaru. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona zewnętrznych uszkodzeń, prosimy o rezygnacje z jej odbioru i zwrócenie paczki kurierowi.

Klient może dokonać zmian w zamówieniu aż do dokonania wysyłki, w tym celu należy się skontaktować ze sklepem na adres mailowy hello@decodialogue.pl

W przypadku rezygnacji z zamówienia po dokonanej wpłacie na konto, bądź zmiany zamówienia związanej ze zmniejszeniem należnej kwoty do zapłaty, sklep internetowy zwróci pieniądze na konto, z którego otrzymał płatność z przeciągu 7 dni roboczych.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

1.       Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.       Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.       W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.       Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.       Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone powyżej.

6.       W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.       Skutki odstąpienia od Umowy:

·         W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

·         W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

·         Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

·         Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

·         Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

·         Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§7. Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

§8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5.       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.       Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.       Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§10. Postanowienia końcowe

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.       Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR. 

Dołącz do naszego newsletter!

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów